Гoлемият свят на руската литература: изслед. и ст. на болг. яз. / сост. и ред. П. Динеков. — София: Наука и изкуство, 1976. — 672 с.