Эткинд Е. Г. Материя стиха / предисл. Д. С. Лихачева. — Репринт. изд. — СПб.: Гуманитар. союз, 1998. — 506 с.