Изучение наследия Д.С. Лихачева

Публикации о Д.С. Лихачеве, выпущенные в 1978 году

Автор Название Год
Среща с академик Дмитрий Лихачов [на Българо-съветския прес-клуб при СБЖ] // Поглед. - 1978. - 9 окт. - № 41. - С. 2. 1978
Среща с виден съветски учен [в Съюза на българските журналисти] // Веч. новини. - 1978. - 2 окт. 1978
Георгиев В. Лихачев за второто българско влияние в Русия // Пробл. на културата. - 1978. - № 3. - С. 112-119. 1978
Динеков П. Дмитрий Сергеевич Лихачов // Старобълг. лит. - 1978. - Кн. 4. - С. 115-117. 1978
Кожухаров С. Академик Дмитрий Сергеевич Лихачев // Литературная история. - 1978. - Кн. 2. - С. 75-78. 1978
Лихтенштейн Е. С. Слово о науке: Афоризмы. Изречения. Лит. цитаты. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Знание, 1978. - [Кн. 1]. - С. 57, 162. 1978
Мелетинский Е. М. [Рецензия] // Советская этнография. - 1978. - № 2. - С. 169-172. - Рец. на кн.: Лихачев Д. С. "Смеховой мир" Древней Руси / Д. С. Лихачев, А. М. Панченко. - Л., 1976. 1978
Салмина М. А. Библиография работ Д. С. Лихачева по "Слову о полку Игореве" // Лихачев Д. С. "Слово о полку Игореве" и культура его времени. - Л., 1978. - С. 343-350. - 2-е изд., доп. - Л., 1985. - С. 337-346. 1978
Станчев К. [Рецензия] // Старобълг. лит. - 1978. - Кн. 4. - С. 123-125. - Рец. на кн.: Лихачев Д. С. Великое наследие. - М., 1975. 1978
Харпалева В. Ф. [Рецензия] // Русская речь. - 1978. - № 2. - С. 131-133. - Рец. на кн.: Лихачев Д. С. Слово о полку Игореве: ист.-лит. очерк. - М., 1976. 1978
Юдин Ю. У истоков театра // Театр. - 1978. - № 5. - С. 84-85. - Рец. на кн.: Лихачев Д. С. "Смеховой мир" Древней Руси / Д. С. Лихачев, А. М. Панченко. - Л., 1976. 1978